СТАТУТ НОВЕ СНАГЕ СРБИЈЕ

Област остваривања циљева

Члан 1.

Нова снага Србије (у даљем тексту: НСС) је покрет који делује као невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области политике.

Програмски циљеви НСС

Члан 2.

Програмски циљеви НСС су:

• Стварање економски јаке и социјално праведне Србије, која функционише као правна држава у којој сви имају једнаке могућности за економски просперитет и нормалан живот. Успостављање концепта економског патриотизма кроз улагање у домаћу производњу, системску државну кампању куповине домаће робе, враћање царина на производе из ЕУ, прекид сарадње са ММФ-ом, забрану увоза и производње генетски модификоване хране, као и заустављање даље распродаје државних јавних предузећа и пољопривредног земљишта странцима.

• Очување суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије и борба против сваког вида сепаратизма и распарчавања државне територије.

• Прекид даљих европских интеграција, преиспитивање Бриселског споразума и Споразума о стабилизацији и придруживању, проглашење политичке неутралности Србије, која треба да као слободна, самостална и суверена држава буде мост између Истока и Запада и да сарађује са свим пријатељским земљама, водећи рачуна искључиво о сопственим државним, националним и економским интересима.

• Спречавање уласка Србије у НАТО, противљење било каквом додатном облику сарадње Србије са тим војним савезом, доношење посебног закона који би регулисао и учврстио позицију Србије као војно неутралне државе, стварање снажне и деполитизоване Војске Србије која ће бити средство одвраћања оних који би да наруше њену војну неутралност и проглашење 24. марта Даном војне неутралности Србије.

• Продубљивање свеукупне сарадње са Руском Федерацијом у духу традиционалног пријатељства наших народа.

• Подршка Српској православној цркви као најстаријој институцији српског народа која је кроз историју чувала и сачувала његов идентитет и пресудно допринела самом његовом опстанку.

• Заштита и развој Републике Српске и њено што чвршће повезивање са Србијом, јачање духовних, културних, привредних и политичких веза са српским народом који живи изван Србије, борба за остваривање права Срба који су прогнани са Косова и Метохије и из Републике Српске Крајине.

• Демографска обнова Србије кроз борбу против беле куге и разне видове подршке порасту наталитета.

• Повратак националног достојанства, одбрана српске културе, традиције, историје и духовности, заштита националног ћириличког писма.

• Промоција и афирмација породичног модела друштва, помоћ презадуженим српским породицама, залагање за здраву и јаку породицу која је темељ здраве и јаке државе.

Члан 3.

Ради остваривања својих програмских циљева НСС нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу, као и информације доступне јавности од значаја за остваривање програмских циљева НСС;

2) организује, самостално или у заједници са другим организацијама, јавне скупове, трибине, наступе у медијима, семинаре и друге друштвене активности;

3) припрема, штампа и дистрибуира едукативне, информативне и мотивационе материјале и друге публикације;

4) сарађује са другим организацијама у земљи и иностранству које су основане ради остваривања истих или сличних програмских циљева.

Назив и седиште

Члан 4.

Пун назив је: Нова снага Србије.

Скраћени назив је: НСС.

НСС има седиште у Београду, ул. Породице Миљковић бр. 2.

НСС своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан НСС може бити свако пунолетно лице које прихвата програмске циљеве и Статут НСС и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору НСС.

НСС има и почасне чланове које, на предлог председника НСС, бира Управни одбор.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у НСС може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа НСС. Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, на предлог било ког члана Управног одбора.

Права и обавезе чланства

Члан 7.

Члан НСС има право да:

1) равноправно са осталима учествује у остваривању програмских циљева НСС;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа НСС;

3) бира и буде биран у органе НСС;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима НСС.

Члан НСС је дужан да:

1) активно доприноси остваривању програмских циљева НСС;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима НСС;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи НСС су:

1) Скупштина;

2) Главни одбор;

3) Председник;

4) Потпредседници;

5) Управни одбор;

6) Повереништва: општинска, градска и покрајинска.

Функцију законског заступника врши председник НСС.

Члан 9.

Скупштина је највиши орган НСС. Скупштину чине сви чланови НСС. Скупштина може бити организована и по делегатском принципу о чему одлуку доноси Управни одбор НСС, на образложени предлог председника НСС.

Седницу Скупштине сазива председник НСС, обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом Скупштине председава председник НСС или потпредседник кога он овласти.

Скупштина НСС:

1) усваја Програм НСС, његове измене и допуне;

2) усваја Статут НСС, његове измене и допуне;

3) доноси одлуке, декларације и препоруке;

4) бира председника НСС;

5) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

6) одлучује о статусним променама и престанку рада НСС;

7) врши друге послове одређене овим статутом.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина од укупног броја чланова Скупштине. Чланови Скупштине из иностранства не улазе у кворум. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

Члан 10.

Главни одбор је највиши орган НСС између две Скупштине, који за то време утврђује политику у складу са Програмом НСС и одлукама Скупштине НСС.-

Поред тога Главни одбор НСС је надлежан и да:

1) усваја измене и допуне Програма НСС, уз обавезу подношења Скупштини на потврђивање;

2) усваја измене и допуне Статута НСС, уз обавезу подношења Скупштини на потврђивање;

3) разматра и усваја финансијски план и извештај;

4) расправља и одлучује о свим питањима битним за НСС, као и о политичким приликама у земљи;

5) врши друге послове одређене овим статутом.

Главни одбор чине председник НСС, потпредседници НСС и чланови које именује председник НСС. Председник НСС је дужан да на Скупштини НСС, одмах након избора на функцију, именује чланове Главног одбора НСС, с тим што задржава право да у току мандата, из оправданих разлога, разрешава постојеће и/или именује нове чланове Главног одбора НСС.

Мандат именованих чланова Главног одбора НСС траје три године, осим у случају разрешења од стране председника НСС пре истека мандата. Једно лице може више пута узастопно да буде именовано за члана Главног одбора НСС.

Главни одбор НСС се састаје по потреби, а најмање једном годишње.

Седницу Главног одбора сазива председник НСС, који истом и председава, осим у случају када овласти једног од потпредседника да буде председавајући седнице Главног одбора.

Главни одбор пуноважно одлучује на седници на којој је присутна најмање једна половина од укупног броја чланова Главног одбора. Чланови Главног одбора из иностранства не улазе у кворум. Главни одбор одлуке доноси већином гласова присутних са правом гласа.

Члан 11.

Председник НСС представља и заступа НСС у земљи и иностранству, руководи радом организације, усклађује и надзире деловање НСС и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник НСС је надлежан и да:

1) сазива и председава седницама Скупштине, Главног и Управног одбора НСС;

2) предлаже Скупштини Програм и Статут НСС, њихове измене и допуне;

3) именује и разрешава потпредседнике НСС и чланове Главног одбора НСС;

4) предлаже Главном одбору измене и допуне Програма и Статута НСС, уз обавезу подношења Скупштини НСС на потврђивање;

5) одређује послове потпредседницима НСС и члановима Главног одбора НСС;

6) даје пуномоћје за заступање НСС пред судом или другим органима;

7) именује и разрешава поверенике НСС;

8) врши друге послове одређене овим статутом.

За председника НСС може се кандидовати сваки члан НСС, чију кандидатуру подржи најмање десет оснивача НСС својим потписом. Оснивачи НСС су лица која су присуствовала оснивачкој скупштини НСС и потписала оснивачки акт НСС. Кандидат за председника НСС дужан је да предложи програмску платформу НСС.

Скупштина бира председника НСС јавним гласањем у случају да постоји само један кандидат. Ако на изборима учествују до два кандидата, гласање је тајно, а за председника је изабран кандидат који освоји већину гласова чланова Скупштине који су гласали. Ако на изборима учествују три или више кандидата, изабран је кандидат који у првом кругу освоји више од половине гласова чланова Скупштине који су гласали, а ако ниједан од њих не освоји потребну већину у првом кругу гласања, гласање се понавља између два кандидата који су освојили највећи број гласова, а изабран је кандидат који освоји више гласова у другом кругу.

Избором председника НСС усвојена је програмска платформа НСС коју је он предложио. Председник НСС дужан је да на Скупштини НСС, одмах након избора на функцију, именује потпредседнике НСС и чланове Главног одбора НСС, с тим што задржава право да у току мандата, из оправданих разлога, разрешава постојеће и/или именује нове потпредседнике НСС и чланове Главног одбора НСС.

Мандат председника НСС траје три године, и може се поново бирати на исту функцију.

Члан 12.

Потпредседници НСС помажу председнику НСС у раду и врше послове које им он одреди. Председника НСС замењује потпредседник кога он овласти. Потпредседници НСС су истовремено и чланови Главног и Управног одбора НСС.

Председник НСС је дужан да на Скупштини НСС, одмах након избора на функцију, именује потпредседнике НСС, с тим што задржава право да у току мандата, из оправданих разлога, разрешава постојеће и/или именује нове потпредседнике НСС.

Мандат потпредседника НСС траје три године, осим у случају разрешења од стране председника НСС пре истека мандата. Једно лице може више пута узастопно да буде именовано за потпредседника НСС.

Члан 13.

Управни одбор је извршни орган НСС, који се стара о спровођењу програмских циљева НСС који су утврђени овим статутом.

Управни одбор НСС доноси одлуку о пријему у чланство и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Такође, одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор НСС, на предлог било ког члана Управног одбора НСС.

Одлуку о детаљима визуелног идентитета и њиховој промени доноси Управни одбор НСС.

Управни одбор НСС усваја Правилнике о раду појединих органа НСС и Правилник којим се уређује висина и начин плаћања чланарине чланова НСС.

Поред тога, одлучује о другим питањима за која нису, Законом или овим статутом, овлашћени други органи НСС.

Управни одбор чине председник НСС и потпредседници НСС, с тим што укупан број чланова Управног одбора НСС не може да буде мањи од три.

Седнице Управног одбора НСС сазива и њихов дневни ред предлаже председник НСС. Седницама Управног одбора председава председник НСС.

Управни одбор НСС може пуноважно да одлучује ако је присутна најмање једна половина од укупног броја чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 14.

Повереништва НСС се организују на нивоу општина, градова и покрајина. Једно повереништво чине повереник и лица која он именује за чланове повереништва.

Радом повереништва НСС руководи повереник. Повереник је лице, члан НСС из одређене општине, града или покрајине, које на ту позицију именује председник НСС. Председник НСС је овлашћен и да из оправданих разлога разреши повереника НСС.

Повереништво НСС је надлежно да:

1) шири идеје и популаризује Програм НСС на целој својој територији;

2) одређује политику на локалном нивоу, прати њено остварење у локалним органима и о томе извештава Управни одбор НСС;

3) организује и спроводи све изборне активности и одговара за њихово извршење;

4) доставља образложени захтев Управном одбору НСС за ступање и иступање из коалиција на општинском, градском или покрајинском нивоу, ступање у локалне органе и иступање из њих;

5) учествује у решавању свих локалних проблема;

6) врши друге послове одређене овим статутом.

Остваривање јавности рада

Члан 15.

Рад НСС је јаван.

Председник НСС се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима НСС, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Председник НСС подноси финансијски план и извештај, годишње обрачуне и извештај о активностима НСС, члановима на седници Главног одбора НСС.

Члан 16.

Ради остваривања својих програмских циљева НСС успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

НСС може приступити политичким коалицијама ради учествовања на изборима свих нивоа у Републици Србији, о чему одлучује Главни одбор НСС.

Начин стицања средстава

Члан 17.

НСС прибавља средства од чланарина, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Знак и Крсна слава НСС

Члан 18.

Знак НСС представља монограм њеног назива.

Крсна слава НСС је Свети Сава, а празнује се 27. јануара по грегоријанском календару.

Изглед и садржина печата

Члан 19.

НСС има печат елипсастог облика, на којем је у горњој половини исписано: Нова снага Србије, у доњој половини: Београд, а у средини печата је знак НСС.

Престанак рада НСС

Члан 20.

НСС престаје са радом одлуком Скупштине НСС, на предлог председника НСС, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.

Поступање са имовином у случају престанка НСС

Члан 21.

У случају престанка рада, Скупштина НСС ће одлуком о престанку одредити коме се имовина НСС преноси у складу са Законом.

Члан 22.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 23.

Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини НСС.

ПИШИ НАМ

Име

Имејл адреса *

Порука *

Име

АКЦИЈЕ,38,АУТОРСКИ ТЕКСТОВИ,24,ЈАВНИ НАСТУПИ,12,ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ,1,САОПШТЕЊА,64,ЧЕСТИТКЕ,31,
ltr
static_page
Нова снага Србије
Нова снага Србије
https://www.novasnagasrbije.rs/p/blog-page_21.html
https://www.novasnagasrbije.rs/
https://www.novasnagasrbije.rs/
https://www.novasnagasrbije.rs/p/blog-page_21.html
true
6926802768888658581
UTF-8
Све објаве су учитане Није пронађена ни једна објава Погледај све објаве Прочитај објаву Одговори Обустави одговор Обриши Од Почетна СТРАНЕ ПОСТОВИ Погледај све ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЛАБЕЛА АРХИВА ПРЕТРАГА СВИ ПОСТОВИ Није пронађена ни једана објава који одговара вашем захтеву Назад на почетну Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content